Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve foto van een juf die een leerling een high five geeft op school

Tijd voor Toekomst

Een grootschalige, meerjarige aanpak die ervoor zorgt dat kinderen gelijke kansen hebben om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen en daarmee op een kansrijke toekomst.

Tijd voor Toekomst ontwikkelt een verrijkte schooldag: waar extra lestijd wordt geboden met inzet op talentontwikkeling, welzijn, gezondheid en verminderen van achterstanden. Samen met mensen en organisaties in de omgeving van de school wordt gebouwd aan een breed pakket aan activiteiten op het gebied van cultuur, wetenschap, techniek, ondernemerschap, werk, natuur, gezondheid en bewegen. Centraal staat hierbij de gezamenlijke aanpak om voor ieder kind een kansrijke en gezonde toekomst te realiseren.

Gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Groningen
In de periode 2021-2023 wordt gestart op 11 scholen in de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Groningen. Parallel hieraan wordt gebouwd aan een structuur om kennis te delen, te monitoren en deze aanpak verder uit te breiden zowel lokaal als provinciaal.

Gemeente Eemdelta
Gemeente Eemsdelta start met het aanstellen van een kwartiermaker, deze gaat met betrokken besturen en scholen (leerlingen, ouders, directie, leerkrachten) inventariseren hoe ze dit project in de gemeente in gaan vullen. Ook brengt de kwartiermaker in kaart welke wat er organisatorisch moet gebeuren en zorgt voor de eerste voorbereidingen om te starten.

Gemeente Groningen
In 2022 starten elf scholen in Beijum en Lewenborg met het project Verlengde Schooldag, onderdeel van Tijd voor Toekomst. Hiervoor wordt een programma ontwikkeld dat kinderen in het basisonderwijs kansen biedt zich optimaal te ontwikkelen, met elkaar te spelen én plezier te hebben. Uitgangspunt hierbij is dat kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien, dat ze een eigen stem hebben en opgroeien tot zelfstandige en zelfredzame volwassenen. Alle organisaties op het gebied van jeugd uit Beijum en Lewenborg en bewoners zijn of worden betrokken bij de Verlengde Schooldag.


Dit project maakt deel uit van gemeente Eemsdelta:

Samen de schouders eronder

  • Projecten die bijdragen aan de toekomst van Groningen
  • Waarmee gemeenten en inwoners samen aan de slag gaan
  • Bijvoorbeeld dorps- en wijkvernieuwing 

Dit project maakt deel uit van gemeente Groningen:

Gemeente Groningen richt zijn met het lokaal programma ‘Kop d’r veur!’ op de onderstaande drie onderwerpen. Voor dit lokale programma is 42 miljoen euro beschikbaar. 1. Dorpsvernieuwing voormalige gemeente Ten Boer In de gemeente ondervinden veel inwoners de gevolgen van aardbevingen. Het is belangrijk dat onze dorpen een gezonde en veilige toekomst tegemoet gaan. Daarbij…

Dit project maakt deel uit van gemeente Midden-Groningen:

‘Hart voor Midden-Groningen’ is de titel van het lokaal programma voor de gemeente Midden-Groningen.  Het programma verbeterd de leefbaarheid en geeft perspectief voor de toekomst. In samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn ongeveer 45 projecten benoemd die de gemeente de komende tien jaar gaat uitvoeren. Voor dit lokale programma is 55 miljoen euro…

Dit project maakt deel uit van gemeente Oldambt:

Samen de schouders eronder

  • Projecten die bijdragen aan de toekomst van Groningen
  • Waarmee gemeenten en inwoners samen aan de slag gaan
  • Bijvoorbeeld dorps- en wijkvernieuwing 

Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema's
Aanvrager
Provincie Groningen en gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Groningen en Eemsdelta
Partners
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Platform Regionale Arbeidsmarkt, Platform Gezonde en Kansrijke Generatie, Healthy Ageing Network Northern Netherlands, Huis voor de Sport, Regio Deal Oost-Groningen, Hanzehogeschool, Jeugdeducatiefonds, Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, St. Chr. Primair Onderwijs Noordkwartier
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 4.433.796
Projectnieuws

Meer projecten van gemeente Eemsdelta: