Tijd voor Toekomst ontwikkelt een verrijkte schooldag: waar extra lestijd wordt geboden met inzet op talentontwikkeling, welzijn, gezondheid en verminderen van achterstanden. Samen met mensen en organisaties in de omgeving van de school wordt gebouwd aan een breed pakket aan activiteiten op het gebied van cultuur, wetenschap, techniek, ondernemerschap, werk, natuur, gezondheid en bewegen. Centraal staat hierbij de gezamenlijke aanpak om voor ieder kind een kansrijke en gezonde toekomst te realiseren.

Gemeenten Midden-Groningen en Oldambt

In de periode 2021-2023 wordt gestart op vijf scholen in de gemeente Midden-Groningen en vier in de gemeente Oldambt. Parallel hieraan wordt gebouwd aan een structuur om kennis te delen, te monitoren en deze aanpak verder uit te breiden zowel lokaal als provinciaal.

Gemeente Groningen

In 2022 starten elf scholen in Beijum en Lewenborg met het project Verlengde Schooldag, onderdeel van Tijd voor Toekomst. Hiervoor wordt een programma ontwikkeld dat kinderen in het basisonderwijs kansen biedt zich optimaal te ontwikkelen, met elkaar te spelen én plezier te hebben. Uitgangspunt hierbij is dat kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien, dat ze een eigen stem hebben en opgroeien tot zelfstandige en zelfredzame volwassenen. Alle organisaties op het gebied van jeugd uit Beijum en Lewenborg en bewoners zijn of worden betrokken bij de Verlengde Schooldag.

Gemeente Eemdelta

In de eerst fase gemeente Eemsdelta is gestart met het aanstellen van een kwartiermaker, die met betrokken besturen en scholen geïnventariseerd heeft hoe ze dit project in de gemeente in gingen vullen. Ook bracht de kwartiermaker in kaart wat er organisatorisch moet gebeuren. In de tweede fase gaat gemeente Eemsdelta starten op vijf scholen in 2022, het schooljaar daarop komen er nog twee bij.

Provincie Groningen

De provincie draagt bij aan de ondersteuning van de deelnemende gemeenten en de regiodeal Oost Groningen, op het vlak van kennisuitwisseling tussen betrokkenen, monitoring en fondsenwerving. Het doel is om Tijd voor Toekomst de komende drie jaar te introduceren in alle Groninger gemeenten.