Investeren in Toekomstbestendige Industrie (SITI)

Voor industriele bedrijven in de provincie Groningen is er de Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie. Met als doel de duurzame energieketens te versterken en een impuls te geven aan het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid in Groningen.

Spelregels

Voor het aanvragen van een bijdrage gelden de volgende spelregels:

 • De subsidie wordt verstrekt voor investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting en daarmee samenhangende investeringen in een bedrijfsgebouw.
 • De regeling is bedoeld voor:
  • Nieuwvestiging van een industriële onderneming (dit betekent dat op de locatie nog niet eerder een industrieel bedrijf is gevestigd).
  • Uitbreiding van de activiteiten van een bestaande industriële onderneming.
  • Ombouw van bestaande installaties bij een industriële onderneming.
 • De investering moet zich richten op minimaal één van de volgende transities:
  • Productie en toepassing van CO2-vrije waterstof in industriële ketens als bijdrage aan de transitie naar groene waterstof.
  • Inzet van groene (biobased) grondstoffen voor de productie van nieuwe grondstoffen, hoogwaardige hernieuwbare brandstoffen, halffabricaten, materialen en/of eindproducten voor niet-voedseltoepassingen.
  • Hoogwaardige toepassing van hergebruik van producten, afvalstoffen en/of grondstoffen.
  • Reductie van CO2 door elektrificatie van processen in de bestaande industrie.
 • De subsidiabele kosten van de investering moeten 5 miljoen euro bedragen of meer. Voor industriële ondernemingen op de Zernike-campus ligt de ondergrens op 1 miljoen euro.
 • De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en maximaal 10% voor grote ondernemingen, tot een maximum van 3 miljoen euro per project.
 • Het project moet minimaal 70 van de 100 punten scoren bij de beoordeling van de kwaliteit van het project. Belangrijke aspecten daarbij zijn:
  • Duurzaamheid (onder andere substantiële CO2-reductie)
  • Werkgelegenheid
  • Economische structuurversterking
  • Innovatiegerichtheid
  • Versterken van de arbeidsmarkt (werken en leren)
  • Omgevingskwaliteit en leefbaarheid
 • Alleen projecten met een sluitende financiering komen in aanmerking voor subsidie.
 • De aanvraag moet voldoen aan Europese staatssteunregels.

Wil je meer weten over deze regeling? Bekijk dan de website van de provincie.

Hoe kan ik een aanvraag doen?

Op deze manier kun je gericht advies krijgen over je project. Stuur voor het maken van een afspraak een mail naar ln.ne1685569874gnino1685569874rgeic1685569874nivor1685569874p@ITI1685569874S1685569874.

Je kunt je aanvraag online indienen bij Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).

De provincie bekijkt of je aanvraag compleet is. Dat is belangrijk, want ze nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Dat doen ze op volgorde van binnenkomst. Wanneer jouw aanvraag niet compleet is, vragen ze je de informatie aan te vullen.

Het SNN bekijkt of je aanvraag past bij de voorwaarden, die zijn opgenomen als bijlage in de subsidieregeling. Binnen een termijn van 22 weken neemt het SNN een besluit over je subsidieaanvraag. Je ontvangt van het SNN een brief waarin het besluit staat toegelicht. Het SNN neemt dit besluit namens de provincie.

Als je het niet eens bent met het besluit, kun je binnen zes weken na de datum van de brief een bezwaarschrift indienen.