Lokaal Stimuleringsfonds (STILO)

Om meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid te geven aan dorpen en wijken in Oldambt, de leefbaarheid te verbeteren en de welvaart te versterken in het dorp of de wijk.

Iedere Oldambtster met een goed idee om de leefbaarheid te bevorderen kan een aanvraag doen bij STILO.

Spelregels

 • De activiteit levert een positieve bijdrage aan tenminste één van de volgende thema’s: leefbaarheid, welzijn, lokale economie, werken en leren, natuur en klimaat.
 • In de aanvraag staat op welke manier inwoners en/of stakeholders betrokken zijn bij de voorbereiding en/of de uitvoering van de activiteit.
 • Vertel wat er nodig is om het effect van het initiatief op langere termijn te borgen. Moeten er bijvoorbeeld kosten worden gemaakt voor onderhoud of vervanging.
 • Leg uit waarom het voorgestelde initiatief de beste manier is om het beoogde resultaat te bereiken.
 • Voeg een begroting toe waaruit blijkt dat 25% van de kosten door anderen wordt gefinancierd. Dat kan je ook in de vorm van mensuren opnemen.
 • De activiteit heeft geen individueel, commercieel, politiek of religieus karakter.
 • De activiteit heeft geen betrekking op het voornamelijk consumeren van voedsel of dranken.
 • Er wordt geen bijdrage verstrekt aan exploitatiekosten.
 • De activiteit mag niet in strijd zijn met wet- en regelgeving of lokale besluiten of bepalingen.
 • De activiteit en de resultaten zijn voor iedereen toegankelijk, zichtbaar en te delen via de communicatiemiddelen van STILO.
 • Er wordt geen subsidie verstrekt aan activiteiten die al zijn geweest/afgerond.
 • Subsidies zijn éénmalig, dus niet een volgend jaar weer voor dezelfde activiteit.
 • Eten en drinken wordt niet gesubsidieerd.
 • Subsidie wordt niet verstrekt aan individuen, alleen aan rechtspersonen (op duidelijk te beargumenteren uitzonderingen na).
 • Er is verschil in verantwoordingsverplichting voor bedragen onder en boven € 10.000. Bij bedragen boven de € 10.000 vragen we om een meer uitgebreide rapportage.
 • Bij hogere bedragen (vanaf € 5.000) dient de aanvrager, voordat tot uitkering wordt overgegaan, aan te tonen dat genoemde cofinanciering daadwerkelijk gaat plaatsvinden.
 • Projecten die een (te) commercieel karakter hebben worden afgewezen.
 • Arbeidsuren van vrijwilligers (ter waarde van € 20 per uur) kunnen worden opgenomen in de begroting als cofinanciering, echter enkel aan de inkomsten c.q. bijdragen kant. Daarbij dient aangegeven te worden welke werkzaamheden in die uren worden verricht.
 • Kosten dienen in verhouding tot de bijdrage aan de leefbaarheid te staan, anders kan de subsidie worden geminderd of zelfs afgewezen.
 • Aanvragen voor faciliteiten die tot het standaard inventaris van een organisatie mogen worden gerekend, worden afgewezen.

Voor de volledige voorwaarden, zie de subsidieverordening. Kom je er niet uit, of wil je je plan liever mondeling toelichten? Bekijk de website of neem direct contact op met STILO.