Decoratieve afbeelding van kinderen varend in een bootje in Winsum

Advies Toukomstpanel

100 miljoen euro voor projecten die bijdragen aan de toekomst van Groningen

Het Toukomstpanel presenteert vandaag het advies over de investering van in totaal 100 miljoen euro. Het panel, dat bestaat uit 20 Groningers, heeft tientallen projecten en honderden ideeën beoordeeld en is nu tot een advies gekomen. Daarnaast is het Toukomstbeeld klaar: een visie van de inwoners op de toekomst van Groningen in 2040.

Enorme betrokkenheid Groningers

Vanaf de start tot en met de afronding hebben inwoners van de provincie Groningen deelgenomen en invloed gehad op Toukomst. Het begon met de oproep aan alle Groningers om ideeën in te sturen voor de toekomst van Groningen. In totaal zijn 900 ideeën ingediend. De website is ruim 175.000 keer bekeken en maar liefst 1.700 mensen gaven aan direct en indirect bij Toukomst betrokken te willen zijn. Ruim 200 Groningers deden online en offline mee om ideeën te bundelen. Uit dit proces kwamen 59 concrete Toukomstprojecten. Deze projecten zijn in totaal 30.000 keer beoordeeld door inwoners van de provincie Groningen. De beoordelingen zijn naar het Toukomstpanel gegaan. Het advies is nu opgeleverd. Voorzitter van het bestuur van Nationaal Programma Groningen René Paas: “Met Toukomst hebben we ervaren dat Groningers gretig zijn om vorm te geven aan hun eigen toukomst. Ze dachten, spraken én deden massaal mee. Wat ben ik blij dat we als bestuur, dankzij de inzet van zoveel Groningers, nu het advies van het Toukomstpanel mogen ontvangen.”

Met Toukomst hebben we ervaren dat Groningers gretig zijn om vorm te geven aan hun eigen toukomst.

RENÉ PAAS, VOORZITTER VAN HET BESTUUR

Advies Toukomstpanel

Aan de hand van de randvoorwaarden, doelen en ambities van Nationaal Programma Groningen en een aantal eigen aandachtspunten heeft het panel de 59 Toukomstprojecten beoordeeld en een advies gemaakt over welke projecten het beste bijdragen aan de toekomst van Groningen.

De door het panel geselecteerde Toukomstprojecten vertellen elk op hun eigen manier iets over Groningen. Volgens het panel hebben de projecten lef, dragen ze bij aan een betere toekomst van Groningen en hebben ze een Groningse identiteit. De gekozen projecten in het advies zijn ingedeeld onder drie thema’s die overeenkomen met de drie geschetste domeinen in het Toukomstbeeld: Ons Verhoal, Mien Laand en Mit Mekoar.

Ons Verhoal

De door het Toukomstpanel geselecteerde projecten in het hoofdstuk Ons Verhoal gaan over de Groningse geschiedenis, cultuur, identiteit en bovenal, over trots. Groningers zijn trots op hun provincie en willen dit delen door verhalen te vertellen over Groningen. Met kunst- en cultuurprojecten om verhalen en emoties te erkennen, te vertellen en te beluisteren.

Mien Laand

Het hoofdstuk Mien Laand gaat over de grote liefde van inwoners van Groningen voor het Groninger landschap en de wens meer te investeren in het behoud, beheer en het toegankelijk maken daarvan. Mien Laand gaat over de waardering voor Nederlands oudste cultuurlandschap, het aankleden en vergroenen ervan en het koppelen van kansen voor landschap, recreatie en ondernemerschap. Groningers willen graag in gesprek over de inrichting en zorgvuldig gebruik van het landschap.

Mit Mekoar

De projecten in het hoofdstuk Mit Mekoar gaan over een provincie waar ook toekomstige generaties goed kunnen wonen, werken en recreëren en waar iedereen gelijke kansen krijgt. Onder andere door nieuwe plekken te creëren om samen te komen.

Door het panel geselecteerde projecten

Het advies van het Toukomstpanel bestaat uit verschillende soorten projecten waarin wordt geïnvesteerd:

 • Het panel heeft iets meer dan de helft van het totale Toukomstbudget gereserveerd voor twee grote parapluprojecten met gegroepeerde projecten onder één thema.

  In parapluproject Landschapswerkplaats werken initiatiefnemers, inwoners, provincie, waterschappen, gemeenten en andere organisaties samen aan concrete plannen voor de inrichting van het landschap om leefbaarheid en biodiversiteit te vergroten, en kansen te bieden voor de regionale economie, bijvoorbeeld op het gebied van kleinschalig toerisme en slim gebruik van ruimte.

  Het parapluproject Roemte! is een nieuwe organisatie van een kleine groep professionals die de kennis en ervaring in huis heeft om initiatieven uit te werken, zodat ze financieel gezond en dus toekomstbestendig georganiseerd worden. Initiatieven die de provincie aantrekkelijker maken om er te wonen, werken en recreëren.
 • Naast de parapluprojecten reserveert het panel geld voor grotere en kleinere Toukomstprojecten. Een aantal voorbeelden:
  – Oogst van Groningen: over het lokaal produceren en in lokale winkels en supermarkten verkopen van lokaal voedsel.
  – Een kansrijke generatie: de toekomst van Groningen; over breder onderwijs op basisscholen en het voorbereiden van kinderen op werk van de toekomst.
  – Nieuw Vakmanschap: over het leren, werken en ondernemen in de maakindustrie voor jongeren.
  – Groningen werkt circulair: we maken het zelf wel; over het opzetten van een duurzame keten van bedrijven voor het recyclen van kleding, meubels, plastic en ander afval gerecycled tot nieuwe en innovatieve producten.
  – Zummerbühne: Rondreizende voorstellingen van amateurs en professionals die het Groningse verhaal vertellen aan een breed publiek.

Geld toekennen

De 100 miljoen euro voor Toukomst is gemeenschapsgeld. Alle bedragen die in het Toukomstadvies genoemd worden, zijn de maximale reserveringen vanuit Toukomst voor het uitvoeren van de projecten.

Het bestuur van Nationaal Programma Groningen buigt zich eerst over het advies. Daarna wordt dit omgevormd tot een programmaplan dat wordt getoetst aan het programmakader door de onafhankelijke beoordelingscommissie, besproken door het bestuur en uiteindelijk vastgesteld door Provinciale Staten van de provincie Groningen. Inwoners en initiatiefnemers houden een centrale rol. Dat gebeurt in nauwe samenhang met de andere onderdelen en de partners van Nationaal Programma Groningen.

Het vervolg

Veel projecten moeten verder uitgewerkt worden voordat ze echt kunnen beginnen. De meeste projecten in het advies hangen samen. Volgens het panel vraagt de uitvoering van deze projecten dan ook om samenwerking op alle fronten én om een unieke aanpak, in lijn met de manier waarop Toukomst het afgelopen jaar liep. Het panel geeft advies voor de volgende fase van Toukomst. Bijvoorbeeld: blijf Groningers betrekken, betrek jongeren, benut het panel, faciliteer kennisdeling, investeer met Toukomst in werkgelegenheid en werk nauw en blijvend samen met andere initiatieven, ondernemers, bedrijven, overheidsinstellingen en organisaties.

Het Toukomstpanel heeft keuzes moeten maken en dat betekent dat er ook projecten en plannen niet in het advies zijn opgenomen. Veel initiatiefnemers zullen zelf doorgaan en er wordt nog gekeken of deze projecten op een andere manier gerealiseerd kunnen worden. Hoewel er dan geen directe rol voor het Toukomstpanel is, zal Nationaal Programma Groningen dit wel, waar mogelijk, faciliteren. Het programmabureau gaat dit coördineren.

Advies en uitzending RTV Noord

Een groot evenement voor alle bedenkers en meedenkers is door corona helaas onmogelijk. Iedereen kan het adviesrapport op Toukomst.nl bekijken. Op 28 januari maakt RTV Noord een speciale thema uitzending over Toukomst. Kijk de uitzending hier terug.


Lees meer…