← Terug naar nieuws

Budgetten Nationaal Programma Groningen

12 november 2019

Voor Nationaal Programma Groningen is de komende tien jaar een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar. Dit geld is voor de toekomst van de provincie Groningen, met een focus op het aardbevingsgebied. Op basis van het programmakader met daarin de doelen en de voorwaarden waaraan plannen moeten voldoen is nu ook de financieringsopzet vastgesteld. Er is geld beschikbaar voor lokale plannen, een thematisch plan, bewonersinitiatieven en om ideeën op te halen bij Groningers voor het Toekomstbeeld 2040.

Bij het beschikbaar stellen van de budgetten is vooral gekeken wat nodig is om de doelen van het programma te halen. Doelen op het gebied van economie, leefbaarheid, natuur en klimaat, werken en leren. Waarbij economie en leefbaarheid zwaarder wegen dan de andere twee doelen.

Thematisch plan
Een groot deel van het budget (805 miljoen euro) is beschikbaar voor lokale plannen en een thematisch plan. De helft hiervan (402,5 miljoen euro) is nu beschikbaar en de andere helft na de evaluatie van het programma in 2023. De provincie gaat samen met bedrijven, organisaties, gemeenten en andere betrokkenen aan de slag met een thematisch plan. Daarbij gaat het om projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn bijvoorbeeld op het gebied van economie en werkgelegenheid. Hiervoor is 173 miljoen euro gereserveerd. Dit is inclusief de 15 miljoen euro die in 2019 al beschikbaar is gesteld.

Lokale plannen
Gemeenten in het aardbevingsgebied gaan samen met hun inwoners aan de slag met lokale plannen, voornamelijk op het gebied van leefbaarheid. Voor alle zeven gemeenten (na de fusie van Eemsdelta zijn dit vijf gemeenten) is geld beschikbaar voor het uitvoeren van deze plannen, in totaal 229,5 miljoen euro. Ook hiervoor is aan het begin van dit jaar per gemeente 15 miljoen euro beschikbaar gesteld. Bij het beschikbaar stellen van de budgetten voor lokale plannen is de impact van de aardbevingsproblematiek en de sociale veerkracht (sociale situatie en krimp) van een gemeente meegewogen. Dit leidt tot de volgende bedragen:

GemeenteBedrag
Eemsdelta82 miljoen euro
Het Hogeland37,5 miljoen euro
Midden-Groningen47,5 miljoen euro
Oldambt22 miljoen euro
Groningen40,5 miljoen euro

Overige programma’s
Een deel van het budget is gekoppeld aan speciale programma’s zoals het erfgoedprogramma (20 miljoen euro), het zorgprogramma (40 miljoen euro) en bewonersinitiatieven (25 miljoen euro). Onder bewonersinitiatieven verstaan we het Loket Leefbaarheid, een regeling voor initiatieven onder de € 10.000,- en een voortzetting van het programma lokale energietransitie. Om met Groningers in gesprek te gaan over de toekomst en het uitvoeren van drie omvangrijke projecten die daaruit ontstaan wordt 100 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Bestuur
Voor alle bedragen geldt dat hiervoor aanvragen gedaan worden bij het bestuur. Het bestuur toetst, op advies van een onafhankelijke commissie, de projectaanvragen aan de voorwaarden die in het programmakader staan. Denk daarbij aan het betrekken van Groningers en of het programma samenhangend is en het verschil maakt. Pas na een positieve beslissing door het bestuur is het budget beschikbaar.

Jaarlijks evalueren
Een onafhankelijke partij gaat Nationaal Programma Groningen jaarlijks evalueren. Komen daar verbeterpunten uit dan is het mogelijk dat de uitvoering van een programma wordt bijgestuurd.

Heb je een idee? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag op weg om je idee verder te brengen.

Meer informatie is te lezen in onze financiële opbouw.


Reacties:

  1. N.a.v. uw bericht heb ik de volgende vraag:
    Is er al meer informatie beschikbaar/zijn er al besluiten genomen over de ‘onafhankelijke evaluatie’? Wie gaat dat doen?

    1. Dat is nog niet bekend. Voor de monitoring van het programma als geheel is een aanbesteding uitgezet, deze staat sinds 13 november live. Ook zijn we bezig met het opzetten van een onafhankelijke beoordelingscommissie die alle projecten en programma’s gaat beoordelen. Zodra dit bekend is communiceren we hierover op onze website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Lees ook...

'Groningers moeten kunnen eten van Nationaal Programma Groningen'

Interview over Nationaal Programma Groningen met voorzitter René Paas en directeur Siem Jansen.

Toukomst: Groningers kunnen vanaf nu hun idee insturen

Op de nieuwe website Toukomst.nl kunnen alle Groningers die een goed idee hebben voor de toekomst van Groningen vanaf nu hun idee insturen.

“Wij zijn de toekomst”

Studenten van de opleidingen Maritiem Officier en Allround Operationeel Technicus gaven 11 december een bord vol ideeën aan de kwartiermakers.