Regulier onderhoud karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten

Deze subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten in de aardbevingsgemeenten.

Spelregels

 • Per karakteristiek pand of gemeentelijke monument kan voor maximaal één aanvraag per kalenderjaar subsidie worden verstrekt.
 • Het karakteristiek pand of gemeentelijke monument staat in het aardbevingsgebied. 
 • Het karakteristieke pand is opgenomen in een vastgesteld bestemmingsplan.
 • De subsidie is aangevraagd voor regulier onderhoud. Dit is sober, doelmatig en technisch noodzakelijk onderhoud. Hieronder wordt verstaan: 
  • Schilderwerkzaamheden, herstel voegwerk, onderhoud en herstel hemelwaterafvoer en goten, herstel dakbedekking of plaatselijke vervanging van dakbedekking, herstellen schoorstenen en herstel houtrot.
  • De werkzaamheden vinden plaats aan de buitenzijde van het pand.
  • Onderhoudswerkzaamheden aan beschermde onderdelen van een gemeentelijk monument zijn ook subsidiabel.
 • De kosten waar subsidie voor wordt verleent (de subsidiabele kosten) hebben betrekking op werkzaamheden die maximaal één jaar voor de datum van de aanvraag hebben plaatsgevonden of werkzaamheden die nog niet uitgevoerd zijn.
 • Wanneer in de aanvraag werkzaamheden zijn opgenomen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, bevat de aanvraag in ieder geval de verstrekte omgevingsvergunning. De afweging of voor werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig is, kan alleen alleen de gemeente maken.
 • De werkzaamheden zijn of worden uitgevoerd door een deskundige, architecten, bureaus en bouwbedrijven met kennis van zaken. Dit is van belang voor een verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden.

Maximale vergoeding

 • De hoogte van de subsidie is 50% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal € 10.000. 
 • Voor boerderijen met een agrarische functie bedraagt de hoogte van de subsidie 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000.
 • Bij de aanvraag worden de kosten vastgesteld waarover subsidie wordt verleend. Een onderdeel van die kosten vormt het uurloon voor de werkzaamheden. Dat uurloon is tot een maximaal bedrag subsidiabel. Vanaf 15 april 2022 is dit maximaal subsidiabele uurloon € 44,50 exclusief btw.

Hoe kan ik meedoen en hoe verloopt het proces?

Lees de regeling ‘Regulier onderhoud karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten Groningen‘ aandachtig door. Twijfel je of je in aanmerking komt voor een subsidie? Neem dan contact op met het subsidieteam van de provincie Groningen.

Telefoon:  050 – 316 47 00
E-mail: ln.ne1685574283gnino1685574283rgeic1685574283nivor1685574283p@sei1685574283disbu1685574283s1685574283

Voor het insturen van je aanvraag zijn de volgende documenten nodig:

 • Een door een deskundige opgestelde gespecificeerde offerte of factuur, uitgesplitst in werkzaamheden, aantal uren, het uurloon en de kosten van de materialen zoals in deze twee voorbeelden.
 • Een begroting, het verplicht in te vullen begrotingsformat vind je op de website van de provincie Groningen.
 • Aanzicht foto’s van het hele gebouw, aanzicht foto’s van het bouwdeel waarop de aanvraag betrekking heeft (dus daar waar de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden of zijn uitgevoerd) en detailfoto’s. Als de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd breng dan op de foto’s in beeld dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn.
 • Heb je een kleinschalige onderneming? Dan hebben we de meest recente jaarrekening van je onderneming nodig.

Indien van toepassing:

 • Vergunningen die nodig zijn voor (een deel van) de werkzaamheden.
 • Ondertekende machtiging, als iemand de aanvraag voor jou indient.
 • Een staatsteunverklaring (voor een boerderij met agrarische bestemming).

Als je aanvraagt voor een Vereniging van Eigenaren (VvE), voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK).
 • Splitsingsacte.
 • Machtigingsformulier, ondertekend door alle eigenaren. 

Vraag je de subsidie aan namens meerdere eigenaren? Voeg dan ook een volgende bijlagen toe:

 • Splitsingsacte.
 • Machtigingsformulier, ondertekend door alle eigenaren.

Je krijgt binnen twee weken na de aanvraag een schriftelijke ontvangstbevestiging van de provincie Groningen. Ze bekijken of de aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. Binnen 13 weken nemen zij een besluit over jouw subsidieaanvraag.

Als de onderhoudswerkzaamheden aan jouw monument zijn verlopen zoals je hebt aangegeven in de aanvraag hoef je verder niets te doen.

Zodra je weet dat de activiteit, waarvoor de subsidie is verleend, niet volledig wordt uitgevoerd moet je dit schriftelijk melden aan de provincie Groningen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de werkzaamheden (moeten) worden gewijzigd of als je niet aan verplichtingen van de subsidieregeling kunt voldoen

Ter controle kunnen zij facturen met betalingsbewijzen en een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden bij je opvragen.

Houdt er rekening mee dat jouw project in een steekproef kan vallen. Je wordt dan gevraagd je project inhoudelijk en financieel te verantwoorden. Bewaar daarom alle bonnetjes zorgvuldig. Het kan zo zijn dat je geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder heeft gekost dan je had begroot. De provincie Groningen kan ook de subsidie volledig intrekken. Dit gebeurt alleen als je je niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidievoorwaarden.

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt de provincie Groningen de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek te doen.

Wil je precies weten hoe de regeling in elkaar zit?