Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve afbeelding van buizen van het warmtenet in Hoogezand

Warmtetransitiecentrum Groningen (WTCG) – Aanvraag 2

Gemeenten en de provincie bouwen samen ervaring op over de energietransitie waardoor schaalvoordeel en gezamenlijke oplossingen mogelijk zijn.

In 2050 moeten alle woningen van het aardgas af en huishoudens moeten dan op een duurzame manier koken en verwarmen. Dat is een enorme verandering waarbij gemeenten een centrale rol spelen. Het vormgeven van deze verandering, die we warmtetransitie noemen, vraagt behalve een grote deskundigheid ook veel tijd en inzet. Gemeenten en provincie gaan daarom samenwerken en richten het Warmtetransitie Centrum Groningen (WTCG) op.

Gemeenten ondersteunen
Het WTCG ondersteunt gemeenten bij het opstellen van de transitievisie warmte en de wijkuitvoeringsplannen. Door dit op regionale schaal te organiseren kunnen de gemeenten hun kennis en ervaringen uitwisselen en gebruiken, maar ook gezamenlijk capaciteit en aanvullende financiering organiseren. Knelpunten kunnen ze samen aanpakken en er ontstaat ruimte om te experimenteren met nieuwe oplossingen. Het WTCG betrekt andere partijen die actief zijn in de warmtetransitie zoals de netbeheerder, warmtebedrijven, kennisinstellingen en energiecoöperaties en faciliteert de samenwerking. Het centrum gaat daarnaast actief op zoek naar subsidiemogelijkheden en nieuwe financieringsvormen. Op deze manier bouwen we samen ervaring op, ontstaat er schaalvoordeel en zijn ook gezamenlijke oplossingen mogelijk.

Versnelling in de transitie
Door de ondersteuning van het WTCG en de samenwerking binnen het WTCG zijn de Groninger gemeenten beter in staat om de warmtetransitie vorm te geven. Dit doen zij samen met inwoners en andere stakeholders. Hierdoor de provincie een versnelling in de transitie. Ze kunnen sneller aan de slag met het isoleren van woningen (energiebesparing), gaan opzoek naar duurzame warmtebronnen en zorgen er samen voor dat iedereen de transitie naar een duurzame warmtevoorziening kan maken, ook als je niet zo veel te besteden hebt.

Het WTCG zorgt ervoor dat gemeenten goed uit de startblokken komen en dat volgende jaar elke gemeenten een transitievisie warmte heeft. Daarnaast begeleid het WTCG de gemeenten bij het opstellen van wijkplannen en het vormgeven van participatietrajecten met inwoners. Het WTCG zorgt voor een samenwerkingsplatform en gaat aan de slag met gemeente overstijgende vraagstukken.

Samen ervoor zorgen dat woningen duurzaam en betaalbaar worden verwarmd
De provincie zorgt er samen met de gemeenten voor dat woningen in Groningen duurzaam en betaalbaar worden verwarmd. Hoe dit wordt georganiseerd, hoe inwoners betrokken worden en hoe dit uiteindelijk betaald moet worden is onderdeel van de zoektocht van het WTCG, de gemeenten en de provincie. Door als overheden samen te werken in het WTCG kan dit sneller en goedkoper. Niet elke gemeente hoeft zelf het wiel uit te vinden waardoor meer tijd en geld kan worden gestoken in de uitvoering van de plannen. Door snel te starten met de verduurzaming van onze woningen en gebouwen ontstaat ook nieuwe werkgelegenheid voor onder meer de bouw- en installatiesector. Door nu al met onderwijsinstellingen samen te werken zorgen we ervoor dat hun lesaanbod aansluit bij deze nieuwe ontwikkelingen en onze regionale arbeidsmarkt hiervan kan van profiteren.


Dit project maakt deel uit van het provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2020
Aanvrager
Provincie Groningen
Partners
Groninger gemeenten
Projectbudget
€ 1.365.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 805.000

Meer projecten van het provinciaal programma: